Ασφάλεια Δεδομένων

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Αρμένη Ευθυμία κατ’ εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατ’ ακολουθία των προβλεπομένων από το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα που άπτονται του ηλεκτρονικού εμπορίου (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003, Υ.Α. οικ. 31619/2017), όπως επίσης και τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με τις αποφάσεις τις επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, τον Ν. 2819/2000 (αρθ. 8) αλλά και τις οδηγίες τις 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ούτε και θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει, πωλεί ή εκμισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε με κανέναν τρόπο. Με την υποβολή των στοιχείων σας συμφωνείτε ότι το δηλούμενο υλικό δεν περιέχει στοιχεία ψευδή, πλασματικά, παράνομα και εν γένει ακατάλληλα προς χρήση, επεξεργασία και δημοσίευση. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος «ΑΡΜΕΝΗ κόσμημα ρολόι».

Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του καταστήματος «ΑΡΜΕΝΗ κόσμημα ρολόι» από τον επισκέπτη/χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Όνομα Εταιρίας, Χώρα, Διεύθυνση φυσικού προσώπου/Έδρα επιχείρησης, Κωμόπολη/Πόλη, Περιφέρεια, ΤΚ, Τηλέφωνο, E-mail, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της επιχείρησης. Το κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν στα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη/χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Το κατάστημα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2003 (Περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου), του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 10/2017), καθώς και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Υ.Α. οικ 31619/15-3-2017).

Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του καταστήματος ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο και E-mail. Το κατάστημα μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ζητώντας το γραπτώς με ένα e-mail στο info@armeni-jewellery.gr. Το κατάστημα μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Διαφήμιση

Ο επισκέπτης/χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στον ιστότοπο του καταστήματος «ΑΡΜΕΝΗ κόσμημα ρολόι» προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση είτε τηλεφωνικώς είτε με e-mail. Το κατάστημα δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Η χρήση πιστωτικής κάρτας από τον επισκέπτη/χρήστη για την εξόφληση της παρραγελίας του πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect) στο PayPal, μέσω του οποίου γίνεται η οικονομική συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται στον ιστότοπο του καταστήματος και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κανέναν τρόπο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Το κατάστημα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους (websites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το κατάστημα για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Διεύθυνση IP

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του καταστήματος αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Ψηφοφορίες, Διαγωνισμοί, Κληρώσεις δώρων

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία ή διαγωνισμό που διενεργείται από το κατάστημα, τα στοιχεία που ζητούνται μεταβάλλονται κατά περίπτωση. Στην περίπτωση ψηφοφορίας, η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους, στη δε περίπτωση διαγωνισμού/κλήρωσης δώρων, η συμμετοχή καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή αποτελεσμάτων αυτών.

Γενικοί όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

  1. Το κατάστημα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
  2. Το κατάστημα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
  3. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το κατάστημα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
  4. Το κατάστημα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Cookies

Ο ιστότοπος του καταστήματος χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη/χρήστη. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας και βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Ασφάλεια SSL

Το κατάστημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Ενημέρωση…
  • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.